Zjednodušený web 

Hledat

Drobečková navigace

Anketa - Tuhaňský občasník - elektronická/papírová forma > Aktuality > Aktuality - Archiv > Informace k projektu žákovské jízdné zdarma

Informace k projektu žákovské jízdné zdarma

 

Základní informace k projektu Žákovské jízdné zdarma

Středočeský kraj připravuje s realizací k 1. září roku 2009 projekt bezplatné přepravy středočeských žáků, studentů a učňů věkové kategorie od 6 do 19 let do školy a zpět. Rada kraje na svém zasedání dne 15. června 2009, usnesení č. 024-24/2009/RK, schválila podmínky a parametry připravovaného projektu – Žákovské jízdné zdarma. 

Připravovaný projekt je určen obyvatelům Středočeského kraje a má sloužit k podpoře návštěvy středočeských škol.

Bezplatná přeprava bude poskytována žákům, studentům a učňům ve věku od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19. narozeninám) s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje navštěvující základní školu, střední školu nebo učiliště s místem výuky na území Středočeského kraje a splňující další podmínky Středočeského kraje.

Parametry systému jsou následující:

·                   Věk žáka, studenta nebo učně od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19. narozeninám);

·                   Trvalé bydliště žáka, studenta nebo učně na území Středočeského kraje;

·                   Žák, student nebo učeň navštěvuje základní školu, střední školu nebo učiliště se sídlem nebo místem výuky na území Středočeského kraje. Hlavní město Praha je samostatný kraj. Studenti vyšších a vysokých škol nejsou do bezplatné přepravy zdarma zahrnuti.

·                   Bezplatná přeprava bude poskytována pouze z místa trvalého bydliště do místa školy nebo výuky a zpět. Trvalé bydliště a sídlo školy nebo místo výuky se nesmí nacházet  v jednom územním obvodu města s vlastním systémem městské hromadné dopravy. (Města s vlastním systémem městské hromadné dopravy: Benešov,Vlašim, Beroun, Hořovice, Kladno, Slaný, Kolín, Čáslav, Kutná Hora, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Nymburk, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Příbram.)

·                   Nástupní a výstupní zastávka při bezplatné přepravě se musí nacházet na území Středočeského kraje;

·                   Přeprava zdarma bude poskytována po všechny dny v týdnu v průběhu školního roku;

·                   Nárok na bezplatnou přepravu neplatí v době celostátních prázdnin, tj. v měsíci červenci a srpnu, o podzimních, vánočních, pololetních a velikonočních prázdninách;

·                   Přeprava zdarma nebude poskytována na linkách městské autobusové dopravy, ani na příměstských linkách pro jízdy začínající a končící na území města s vlastním systémem městské autobusové dopravy (tedy v oblasti městské hromadné dopravy);

·                   Nárok na bezplatné jízdné bude žák, student nebo učeň v dopravním prostředku prokazovat Středočeským žákovským a studentským průkazem;

·                   Bezplatná přeprava bude poskytována v regionální autobusové dopravě, regionální drážní dopravě, Středočeské integrované dopravě a Pražské integrované dopravě na území Středočeského kraje pro jednotlivé jízdné i předplatné. Bezplatná přeprava nebude poskytována na dálkových linkách a ve vlacích vyšší kvality.

·                   Pro snadnější orientaci budou autobusy zajišťující přepravu zdarma označeny viditelnou cedulkou s logem Středočeského kraje a velkými písmeny ŽJ

·                   Odbavení v dopravním prostředku bude realizováno prostřednictvím jednotlivého jízdného nebo časových kupónů;

·                   Při odbavení žáků a studentů v autobusové dopravě bude vždy vydávána „evidenční jízdenka“. Při jednotlivém odbavení v drážní dopravě bude žákům a studentům vydána „úvěrová jízdenka“.

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz je nepřenosný a platí pouze na trasu, která je v něm zapsána.

·                   Platnost Středočeského žákovské a studentského průkazu je omezena na dobu jednoho školního roku, nebo do dne předcházejícího 19. narozeninám držitele.

Středočeský žákovský a studentský průkaz: 

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz slouží k prokázání nároku na bezplatnou přepravu za předem stanovených podmínek Středočeským krajem;

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz se bude vydávat na distribučních místech vybraných autobusových dopravců po území Středočeského kraje. České dráhy nebudou distribuci Středočeských žákovských a studentských průkazů zajišťovat.

·                   Za vydání Středočeského žákovského a studentského průkazu se vybírá poplatek ve výši 150 Kč;

·                   Středočeský žákovský a studentský průkaz bude vydáván na základě školou potvrzeného formuláře „Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma“ a doložení jedné fotografie žáka, studenta nebo učně o velikosti 3,5 x 4,5 cm. Při vydání průkazu se budou ověřovat doložené údaje z občanského průkazu žadatele, nebo zákonného zástupce a rodného listu žáka.

·                   Zahájení distribuce Středočeských žákovských a studentských průkazů se předpokládá od 6. srpna 2009.

·                   Formulář „Potvrzení o studiu – ŽJ zdarma“ bude k dispozici na distribučních místech a zároveň je ke stažení na internetových stránkách Středočeského kraje a dopravců.  

Stávající systém poskytování žákovské a studentského jízdného zůstává zachovaný a bude i nadále poskytován za stávajících podmínek definovaných výměrem Ministerstva financí ČR, který je zveřejněn v Cenovém výměru Ministerstva financí ČR.

Žákovské a studentské čipové karty se nevracejí. Držitelé je mohou využívat dále jako dopravní peněženky k úhradě jízdného, na které se nevztahuje Žákovské jízdné zdarma.

Žákovské jízdné zdarma – odbavení v dopravním prostředku

 

Přehled způsobů odbavení žáků, studentů a učňů (dále jen „Žák“) v autobusech a ve vlacích zařazených do různých systémů dopravy při cestě do školy a zpět.

 

Základní podmínky:

·                   Žák je držitelem platného Středočeského žákovského a studentského průkazu

·                   Cesta je konána z místa trvalého bydliště na území Středočeského kraje do místa školy na území Středočeského kraje

·                   Jízda je konána v označeném dopravním prostředku cedulkou „ŽJ“

·                   Přeprava je uskutečněna v průběhu školního roku, mimo celostátní prázdniny a státem uznané svátky

·                   Jízda je uskutečňována pouze po území Středočeského kraje, tj. nástupní a výstupní zastávka na jízdním dokladu je na území Středočeského kraje

·                   Žák splňuje pro jízdu a odbavení stanovené podmínky Středočeským krajem

 

Žák musí při přepravě zdarma mít u sebe platný jízdní doklad (evidenční jízdenku, úvěrovou jízdenku) a svůj platný Středočeský žákovský a studentský průkaz. Jestliže Žák přepravní kontrole nedoloží platný jízdní doklad spolu se Středočeským žákovským a studentským průkazem je považován za cestujícího bez platné jízdenky se všemi důsledky dle smluvních přepravních podmínek dopravce.

 

Zavedením systému Žákovského jízdného zdarma se neomezuje ani neruší stávající systém žákovského jízdného a studentského jízdného.

 

Pro cestu do školy a zpět je možné kombinovat různé systémy dopravy a různé dopravce.

 

V linkách městské hromadné dopravy se Žákovské jízdné zdarma neposkytuje.

 

 

Přeprava Žáků zdarma v Pražské integrované dopravě

 

·                   V systému Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) budou Žáci přepravováni zdarma na jednotlivé jízdné i předplatné pouze ve vnějších pásmech 1 až 5 po území Středočeského kraje.

·                   Přeprava zdarma bude poskytována na autobusových linkách a vlakových spojích zařazených do systému Pražské integrované dopravy. Seznam autobusových linek je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje.

·                   Na jízdní doklady vystavené v rámci Žákovského jízdného zdarma se vztahují tarifní a přepravní podmínky Pražské integrované dopravy.

 

 

Jednotlivé jízdy

 

o                        Odbavení žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009 s jedinou odlišností, že po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu bude zdarma vystavena bezplatná žákovská jízdenka.

o                        V případě, že vystavená bezplatná žákovská jízdenka je přestupní a jsou splněny podmínky PID, bude jízdní doklad uznán v následném dopravním prostředku a Žák si nemusí vyzvedávat další bezplatnou žákovskou jízdenku.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák při nástupu do autobusu nahlásí řidiči pásmo (popřípadě zastávku) do kterého jede a předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz.

·                           Řidič po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu vystaví na odbavovacím zařízení Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (evidenční jízdenka).

·                            V případě, že vystavená jízdenka je vícepásmová a Žák bude při své cestě přestupovat v časové platnosti jízdenky, prokáže se v následném dopravním prostředku pouze touto bezplatnou žákovskou jízdenkou a předloží Středočeský žákovský a  studentský průkaz.

 

Časové předplatné

 

o       Systém Žákovského jízdného zdarma umožňuje pravidelně dojíždějícím žákům vyžívat časové předplatné, tak jako doposud.

o       Odbavení žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009.

o       Předplatný časový jízdní doklad PID v papírové podobě si budou moci Žáci vyzvednout zdarma v pokladnách Českých drah po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu. Předprodejní místa Dopravního podniku hlavního města Prahy bezplatné předplatné pro Žákovské jízdné zdarma nevystavují.

o       Vlastní postup odbavení:

·                          Žák se dostaví do pokladny Českých drah, kde pokladní předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz, průkazku PID a nahlásí trasu (pásma PID) na kterou chce časové předplatné a pro jaký měsíc.

·                          Pokladní po kontrole oprávněnosti bezplatné přepravy v Žákem požadovaných pásmech vystaví měsíční časové předplatné v papírové podobě.

·                          Žák se při nástupu do autobusu na linkách PID prokáže řidiči průkazkou PID s platným časovým kupónem a Středočeským žákovským a studentským průkazem.

·                          Při jízdě vlakem zařazeným do PID se Žák průvodčímu prokáže průkazkou PID s platným časovým kupónem a Středočeským žákovským a studentským průkazem.

·                    

 

Přeprava Žáků zdarma ve Středočeské integrované dopravě

 

·                   V systému Středočeské integrované dopravy (dále jen „SID“) budou Žáci přepravováni zdarma na jednotlivé jízdné i předplatné pouze v zónách po území Středočeského kraje.

·                   Přeprava zdarma bude poskytována na autobusových linkách zařazených do systému Středočeské integrované dopravy. Seznam autobusových linek je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje.

 

 

 

Jednotlivé jízdy

 

o                        Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009 s jedinou odlišností, že po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu bude zdarma vystavena bezplatná žákovská jízdenka.

o                        Bezplatné žákovské jízdenky jsou však nepřestupní. V každém dopravním prostředku musí být Žák znovu odbaven samostatným jízdním dokladem.

o                        Při každém bezplatném odbavení obdrží žák evidenční jízdenku.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák při nástupu do autobusu nahlásí řidiči zastávku na spoji do které jede a předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz.

·                            Řidič po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu vystaví na odbavovacím zařízení Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (evidenční jízdenka).

 

Časové předplatné

 

o       Systém Žákovského jízdného zdarma umožňuje pravidelně dojíždějícím Žákům vyžívat časové předplatné, tak jako doposud.

o       Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009

o       Předplatný časový kupón v elektronické podobě si budou moci Žáci vyzvednout zdarma u svého vydavatele bezkontaktní čipové karty SID po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu.

o       Jestliže platnost časového kupónu přesáhne do měsíce července nebo srpna, nelze v tomto období čerpat jízdy na časový kupón.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák v informační kanceláři vydavatele své čipové karty předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz a nahlásí pracovnici trasu (zóny SID), na kterou chce časové předplatné a pro jaké období.

·                            Pracovnice po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu nahraje Žákovi na čipovou kartu časový kupón.

·                            Žák při odbavení v autobuse nahlásí řidiči zastávku na spoji do které jede a informaci že má časové předplatné.

·                            Na pokyn řidiče přiloží čipovou kartu k odbavovacímu zařízení a odebere vytisknutou evidenční jízdenku.

 

 

Přeprava Žáků zdarma ve vlacích Českých drah

 

·                   Žákovské jízdné zdarma bude poskytováno v regionální drážní dopravě po území Středočeského kraje včetně úseku přes Hlavní město Prahu a z železniční stanice Vlkaneč ve směru Kolín za předpokladu, že bude na jízdence uvedena nástupní a výstupní zastávka Středočeského kraje .

·                   Nárok na Žákovské jízdné zdarma nelze uplatnit ve vlacích vyšší kvality (např.: Ex,IC,SC,….).

·                   Přeprava zdarma bude poskytována pro jednosměrné i zpáteční jízdy a časové traťové pololetní žákovské jízdenky.

·                   Doplatky jízdného, příplatky, místenky, manipulační přirážky, přirážky k jízdnému a smluvní poplatky se platí v souladu se Smluvními přepravními podmínkami Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (dále jen „SPPO“) a tarifem TR 10 v hotovosti a nepodléhají Žákovskému jízdnému zdarma.

 

Jednotlivé a zpáteční jízdy

 

o       Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem.

o       Nástup do vlaku je možný pouze s platnou žákovskou jízdenkou na úvěr, kterou si Žák vyzvedne zdarma na pokladní přepážce ČD po předložení platného Středočeského žákovského a studentského průkazu. V případě, že nástupní železniční stanice (zastávka) není vybavena pokladní přepážkou, bude Žákovi zdarma vystavena jízdenka na úvěr ve vlaku. Jestliže Žák nastoupí do vlaku v železniční stanici (zastávce), kde je otevřená pokladní přepážka (tzv. „obsazená stanice“), bude mu ve vlaku vystavena zdarma žákovská jízdenka na úvěr a v hotovosti zaplatí manipulační přirážku za porušení přepravních podmínek v souladu s SPPO a tarifem TR 10.

o       Odbavení u pokladní přepážky ČD:

·                            Žák předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz a nahlásí pokladní železniční stanici, do které jede a uvede zda chce i zpáteční jízdenku.

·                            Pokladník po kontrole oprávněnosti vystaví Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (úvěrová jízdenka)

·                            Žák se touto jízdenkou a Středočeským žákovským a studentským průkazem prokáže průvodčímu ve vlaku při kontrole jízdenek.

·                            V případě, že v nástupní stanici (zastávce) není pokladní přepážka ČD, vystaví bezplatnou žákovskou jízdenku na úvěr průvodčí ve vlaku za stejných podmínek jako u pokladní přepážky.

 

Časové pololetní žákovské jízdenky

 

o       Systém Žákovského jízdného zdarma umožňuje pravidelně dojíždějícím Žákům vyžívat časové pololetní žákovské jízdenky.

o       Časové jízdenky se poskytují na každé pololetí školního roku samostatně. Časové předplatní jízdenky mají plovoucí (volitelný) počátek platnosti a mají pevně stanovený konec k 31. lednu nebo k 30. červnu.

o       Časové pololetní žákovské jízdenky lze vystavit pouze jako elektronickou aplikaci na In-kartě/Rail plus. V případě, že žák nevlastní In-kartu a bude chtít využívat časové předplatné, bude mu vystavena In-karta/Rail plus zdarma (jedná se o doprovodnou akci Českých drah).

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák se dostaví k pokladní přepážce Českých drah a po předložení Středočeského žákovského a studentského průkazu požádá o nahrání časového předplatného na In-kartu/Rail plus na trasu, kterou využívá do školy a zpět.

·                            Pokud In-kartu/Rail plus nevlastní, požádá o její vystavení za podmínek ČD (viz http://www.inkarta.cz/). Do doby výroby hotové plastové In-karty/Rail plus s čipem obdrží cestující předběžnou In-kartu a předběžnou traťovou žákovskou jízdenku na daný úsek, platnou do doby jako předběžná In-karta.

·                            Pokladník po kontrole oprávněnosti bezplatné přepravy v Žákem požadované trase nahraje na In-kartu/Rail plus pololetní traťovou žákovskou jízdenku nebo zadá požadovanou trasu do objednávky In-karty/Rail plus.

·                            Při kontrole jízdních dokladů ve vlaku, předloží Žák průvodčímu IN-kartu/Rail plus a Středočeský žákovský a studentský průkaz.

 

 

Přeprava Žáků zdarma v autobusové dopravě nezařazené do SID a PID

 

·                   Žákovské jízdné zdarma bude poskytováno i na autobusových linkách regionální  dopravy po území Středočeského kraje, které nejsou zařazeny do systému Středočeské integrované dopravy a Pražské integrované dopravy.

·                   Seznam autobusových linek je uveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje.

 

 

Jednotlivé jízdné

 

o       Odbavení Žáků bude probíhat standardním způsobem jako do 1. září 2009

o       Bezplatné žákovské jízdenky jsou nepřestupní a vystavují se při každém nástupu žáka do autobusu.

o       Vlastní postup odbavení:

·                            Žák při nástupu do autobusu nahlásí řidiči zastávku na spoji do které jede a předloží Středočeský žákovský a studentský průkaz.

·                            Řidič po kontrole oprávněnosti na bezplatnou přepravu vystaví na odbavovacím zařízení Žákovi bezplatnou žákovskou jízdenku (evidenční jízdenka).

 

Časové předplatné

 

o       V tomto systému přepravy se neposkytuje.

 

http://www.tuhan.cz/index.php?nid=2699&lid=cs&oid=3875058

 

13. 11. Tibor

Zítra: Sáva

Uvítali byste odběr elektronické verze občasníku místo papírové do schránky?

Ano
11 (84.6%)
Ne
2 (15.4%)

Od 6. 9. 2019 14:28 celkem hlasů: 13

Hlasování uzavřeno.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
TUHAŇSKÁ STEZKA ODVAHY
VKM stanovilo cenu vody pro rok 2020
Zpráva ze Spolany Neratovice s.r.o.
1
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Přihláška na TUHAŇSKOU STEZKU ODVAHY
TUHAŇSKÁ STEZKA ODVAHY
TUHAŇSKÁ STEZKA ODVAHY
2
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
3
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
4
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
5
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
6
Mladí hasiči soutěžili v Praze - GRATULUJEME
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Nalezen mobilní telefon
7
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Zpráva ze Spolany Neratovice s.r.o.
8
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
9
9.ročník SVATOMARTINSKÉHO LAMPIONOVÉHO PRŮVODU
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
10
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Posezení a povídání s přáteli na téma - "Společné aktivity do příštího roku"
11
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
12
Jak na DVB-T2
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
13
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Oznámení POŠTY KLY - 15.11.2019
14
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
15
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
16
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Oznámení - dvůr separovaného sběru
17
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Oznámení - dvůr separovaného sběru
Vánoční dílnička pro děti
18
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
19
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
20
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
21
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Posezení pro babičky a dědy v MŠ "U Kočičáků"
22
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
23
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
24
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Vánoční zdobení
25
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
26
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
27
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
28
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
29
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
30
MUDr. Sehnalová - listopad 2019
Rozsvícení vánočního stromku
1

Návštěvnost stránek

240967