Zjednodušený web 

Hledat

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Veřejné zakázky

Výzva k předložení nabídky - mobilní domy Tuhaň

Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Cena 1000000
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na dodávky
Evidenční číslo
Uzávěrka 15. 07. 2013 12:00
Termín realizace 22. 7. 2013 - 31. 8. 2013
Popis VÝZVA k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu zadávána postupem mimo režim zákona „DODÁVKA MOBILNÍCH DOMŮ“ 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Obec Tuhaň Ulice: Tuhaň 91 Místo: Kly PSČ: 277 41 IČ: 00662178 Kontaktní osoba: Marcela Čechová – starostka Tel.: 315 685 074 E-mail: obec.tuhan@tiscali.cz 2. Název zakázky: Název zakázky: „Dodávka mobilních domů“ 3. Druh, předmět a popis veřejné zakázky : Druh veřejné zakázky : Dodávky a služby Předmět veřejné zakázky : Dodávka mobilních domů - 2 ks mobilních domů 4+kk - 1 ks mobilních domů 2+kk Popis – technická specifikace: - Šíře mobilních domů: 3 m - Standardní výbava WC, umyvadlo, sprcha, rozvody vody, elektřina, plyn - Rozvody překontrolovány, revize, české zásuvky - Doprava a usazení na místo, včetně zapojení - Zajištění specialistů pro - usazení domů, připojení vody, elektřiny, plynu - Možnost zaměnit mobilní domy dle potřeby za stejně kvalitní - Základní vybavení: přímotopné vytápění, kuchyňská linka včetně dřezu a sporáku, ložnice – postele, - Vhodné k okamžitému použití - Záruka min. 24 měsíců Obec si vyhrazuje právo nepřevzít mobilní dům popřípadě požadovat jeho výměnu z důvodu špatného technického stavu. 4. Termín dodání předmětu zakázky: Termín dodání předmětu zakázky: 1 týden od podpisu smlouvy 5. Datum vyhlášení zakázky: 28.06.2013 Datum vyhlášení zakázky: 28.06.2013 6. Předpokládaná hodnota zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky: celková cena zakázky nepřevýší 1 mil. Kč bez DPH 7. Platební podmínky Platba po předání dodávky bude na základě faktury se splatností 21 dní. 8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy a umístění na pozemku, rizik aj. finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky, v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Nabídková cena bude zpracována v členění: - cena celkem bez DPH - cena celkem vč. DPH 21%. 9. Požadavek na písemnou formu nabídky Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě. Požadavek na písemnou formu je požadován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou zadavatele a dodavatele, názvem zakázky a „NEOTVÍRAT – výběrové řízení „ Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně svázány v jednom celku. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat: • Vyplněný Krycí list nabídky, který bude obsahovat • Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefon, webové stránky • Detailní obsah nabídky (množství, nabízené parametry a nabízená záruka) • Nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně za každou položku zvlášť a celková cena. • Vyplněnou Kupní smlouvu • Splněné požadavky na splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele dle této výzvy 10. Požadavky na uvedení kontaktní osoby uchazeče Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu: - Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném ani penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis či ověřená kopie nesmí být starší 90 dnů. 12. Místní jednání: Místní jednání s prohlídkou umístění mobilních domů se uskuteční dne 03.07. 2 013 v 13 hod . Sraz zájemců je před budovou Obecního úřadu Tuhaň , Tuhaň 91, 277 41 Kly. 13. Lhůta a místo pro podání nabídek Datum zahájení podávání nabídek: 12.07.2013 od 9 00 hod Datum ukončení podávání nabídek: 15.07.2013 do 12 00 hod Nabídky je nutné doručit poštou nebo osobně v tištěné (listinné) podobě na adresu zadavatele: Obec Tuhaň. Tuhaň 91, 277 41 Kly. V pracovních dnech je možno předkládat nabídky na vpředu uvedené adrese v době od 900 hod. do 1400 hod. místního času s výjimkou posledního dne lhůty pro podání nabídek, kdy lze předat nabídky nejpozději do 1400 hod. Nabídky dodané po termínu ukončení podávání nabídek budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 14. Hodnocení nabídek a harmonogram plnění Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení o výsledku bude doručeno všem uchazečům do 31.7.2013. 15. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni Zadávací lhůta je stanovena na 30 (třicet) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 16. Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem bude cena nabídky. Jako vítězná bude vybrána nabídka uchazeče, který nabídne nejnižší cenu (při současném splnění všech ostatních požadovaných podmínek. 17. Další podmínky: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky výzvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. V Tuhani dne 28. 06. 2 013
Zpět do archivu

Menu

http://www.tuhan.cz/index.php?nid=2699&lid=cs&oid=3875058

 

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Společnost PETONA CZECH s.r.o. nabídla bezplatné antigenní testování v obci. Jednalo by se o testování mobilním týmem zdravotníků, který by v případě pozitivního výsledku antigenního testu ihned odebral vzorek pro vyhodnocení PCR testu (tento výslede

ano
4 (100%)
ne
0 (0%)

Od 8. 3. 2021 17:18 celkem hlasů: 4

Hlasování uzavřeno.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
Změny od 26.6.2021
29
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
ČHMI - VÝSTRAHA VELMI SILNÉ BOUŘKY
30
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
OZNÁMENÍ - úřední hodiny
ČHMI - VÝSTRAHA VELMI SILNÉ BOUŘKY
1
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ PID PLATNÉ OD 1. ČERVENCE 2021
2
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
3
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
XIII. ROČNÍK PETANQUE TURNAJE DRUŽSTEV -TUHAŇSKÉ KOULE - MEMORIÁL ANTONÍNA URBÁNKA
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
4
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
5
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
6
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
7
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ v době letních prázdnin
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
8
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
Brigáda na prázdniny - Průzkumník v terénu
9
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
Změny od 9.7.2021
10
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
11
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
12
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
13
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
14
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
Svoz TKO - 2. pololetí - distribuce lístků na popelnice
15
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
Změny od 15.7.2021
16
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
17
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
TURNAJ V BADMINTONU
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
18
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
19
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
20
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
21
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
Muzikál CARMEN
22
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
23
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
Senlife Domov pro seniory Mělník - pozvánka na Den otevřených dveří
24
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
SETKÁNÍ PŘÁTEL aneb DEN PLNÝ HER A ZÁBAVY
Setkání přátel - už zítra to vypukne - prokázání bezinfekčnosti
25
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
26
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
27
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
28
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
29
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
30
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
31
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
MUDr. Sehnalová - dovolená a zástupy červen-červenec 2021
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021
1
Základní informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji
Ordinační hodiny pro dětské středisko Štěpán v době zástupu v červnu až září 2021

Návštěvnost stránek

284706